Expert Lead Forecasting Expert Lead Forecasting …

ING
in Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
ING
in Brussels, Bruxelles-Capitale, Belgium
Permanent, Full time
Be the first to apply
Competitive
Expert Lead Forecasting
Expert LeadForecasting

Gent en Brussel en Namen/Louvain-la-Neuve

Center of Expertise ClientServices

HetCenter of Expertise zorgt ervoor dat de CLTs altijd de allerbeste service aanklanten kunnen leveren in lijn met onze strategie (easy, digital, excellent).Zij ondersteunt de Super-circle(s) op vlak van operationeel- enkwaliteit-management. Daarnaast biedt het CoE ook ondersteuning voor een aantalsupport taken zoals Business incident Management, Acces management, eerste lijnsupport en de Business Continuity Plannen. Het doel is om ervoor te zorgen datde CLT's de klanten optimaal kunnen servicen via alle 'from distance' kanalen.Continuous improvement is één van de belangrijkste ambities van het CoE.

Jouw belangrijkste doel als Expert Lead Forecasting is te zorgen datde CLTs altijd de allerbeste service aan klanten leveren in lijn met onzestrategie (easy, digital, excellent).

Dit doe je door een framework te creëren waarbinnen de volgende takenzich organiseren: accurate forecasting (minder dan 5% afwijking van de actualsop jaarbasis) die de basis vormt voor de planning die gebeurt in de CLT's en delange termijn capaciteitsplanning. Je ondersteunt zo de business (CLT's) om hundoelstellingen te halen.

Mission

Als Expertise Lead Forecasting werk je in Center of Expertise ClientServices en ben je eindverantwoordelijk voor Expertise Forecasting binnen deCenter of Expertise Client Services. Daarmee ben je verantwoordelijk voor hetfaciliteren, ondersteunen en motiveren van 8- 12 Center of Expertise membersmet de expertise Forecasting.

 • Jij bent ervoor verantwoordelijk dat je het beste uitje team naar boven haalt. Dit doe je vanuit je eigen inhoudelijke expertise.
 • Je hebt zelf kennis van forecasting methodes en bestpractices, zodat je zowel inhoudelijk het voortouw kunt nemen als jemedewerkers optimaal in hun ontwikkeling kunt ondersteunen. Daarbij gaat het omhet opstellen en continu verbeteren de forecasts ("forward looking")voor de business. Ook kijk je samen met je medewerkers over de Super Circlesheen om 'best practices' te delen.
 • Je helpt je team om altijd op een zo correct mogelijkemanier de juiste inflow te voorspellen, rekening houdend met de input van de(Super) Circles en de tribes (bijv. campagnes). We willen hierbij ook inzichtkrijgen in de onderliggende drijvers van klantgedrag en het effect hiervan opde verwachte workload voor de CLT's.
 • Je denkt proactief mee om de continue verbetering vanhet ING model te initiëren, testen en te evalueren.
 • Daarnaast ben je hét aanspreekpunt voor alles op hetgebied van forecasting.
 • Je combineert grote hoeveelheid aan informatie diebeschikbaar is en distilleert de data die een invloed kunnen hebben op decapaciteitsplanning en zet deze om naar duidelijke forecast rapporten.
 • Je ontwikkelt een strategisch perspectief over deverschillende Super Circles heen en cross border hoe de verschillende kanalen(chat, telefonie, operationele werkzaamheden, etc.) optimaal kunnen bijdragenaan de missie van ING als geheel.
 • Je bent op de hoogte van nieuwe methodes enstate-of-the-art technologie om ervoor te zorgen dat jouw team altijd"one-step-ahead" is.
 • Naast het interne stakeholder management ben jeverantwoordelijk voor het afstemmen met cross-border forecasting teams.
 • Je helpt in het managen van de piekmomenten door hetmee opzetten en onderhouden van "event kalender"
 • Je volgt de ontwikkeling van target tools voorforecasting, zoals Tele Opti, nauw op en werkt samen met de Super Circles eenplan uit voor implementatie in de manier van werken.

  Als ExpertLead Forecasting vervul je ook de generieke rol van Expert Lead, waarbij debelangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  Continuous improvement
 • Je analyseert complexe problemen en ontwikkeltoplossingen op (middel)lange termijn waarbij de totale business geëvalueerdwordt en formuleert verbetervoorstellen.
  Operationele sturing en leiderschap
 • Je bent verantwoordelijk voor de waarborging van deexpertise van jouw expertise members. Je stuurt hierin op output en data engeeft de hen alle ruimte om zelfstandig maximaal te presteren.
  Respecteert de autonomie van de medewerkers van je team
 • Je legt nadruk op het begeleiden, faciliteren enmotiveren van je medewerkers op hoofdlijnen en minder op het sturen op detailszodat zij zelfstandig en gezamenlijk de beste service leveren
  Coachen en beoordelen
 • Je zorgt ervoor dat je erop toeziet en er actief aanbijdraagt dat jouw medewerkers beschikken over de vereiste kennis en debenodigde vaardigheden en dat zij zeer accuraat, conform het beleid werken
 • Je coacht je expertise members op kwaliteit en vaardigheid(proces, technische skills en inhoud) en beoordeelt als direct leidinggevendejouw expertise members
  Expertise ontwikkeling
 • Zorgt voor verdieping van expertise- en kennis binnenjouw vakdomein (o.a. om bankbrede standaardisatie te realiseren) en een langetermijn visie.
 • Je fungeertals aanspreekpunt binnen je Expertise

  Proven track record:

 • Een opleiding op Bachelor en/of 5-7 jaren relevantewerkervaring
 • Kennis van bepaalde E2E processen
 • Talenkennis FR/NL/ENG
 • Ervaring in het begeleiden en realiseren vanveranderingen
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring hebt met hetverbeteren van de kwaliteit van data, processen, systemen en mensen in eencomplexe omgeving
 • Kennis van het opstellen van managementrapportages
 • Pragmatische mentaliteit
 • Ervaring in het sturen op output;
 • Een persoonlijkheid en de vaardigheden om optimaal tekunnen functioneren in een Agile omgeving
 • Grondige technische vaardigheden: kennis van MS Officeis een must. Kennis over specifieke software (CRM, Routering, reporting,traffic, ...) is een 'nice to have'.
 • Het kunnen combineren van de grote hoeveelheid aandata die beschikbaar zijn en het omzetten naar duidelijke rapporten enanalyseren

 • Het kunnen analyseren van complexe problemen enontwikkelen van oplossingen op (middel)lange termijn waarbij de totalebusiness, met al zijn aspecten en alle impactfactoren geëvalueerd worden.Close
Loading...